VAŠE OBJEDNÁVKY    +420 777 858 040
Hello visitor you can log in or create an account

Obchodní podmínky www.pmparts.cz

logo_power_m

Obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní případy  realizované prodejcem v rámci 
e-shopu www.pmparts.cz, včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody prodávajícího a kupujícího.

Obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodávajícím, tedy od okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu (e-mailem nebo faxem) převzetí objednávky.

1. Základní ustanovení a dodací podmínky
-   zaregistrováním kupujícího v e-shopu vzniká mezi prodávajícím a kupujícím obchodní vztah 
    dle ust.§ 409 a násl. Obchodního zákoníku,  řídící se těmito všeobecnými podmínkami
-   prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě internetové objednávky kupujícího
-   kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a za dodané zboží zaplatit kupní cenu
    sjednanou dle odstavce 2 a 3 této smlouvy
-   každá objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího (název dle Obchodního 
    rejstříku, adresu sídla, IČO, DIČ (jen plátci DPH), adresu místa dodání zboží (je-li odlišná 
    od sídla objednatele),  popř. kontaktní osobu včetně telefonního čísla a  e-mail
-  identifikační údaje jsou přebírány z přihlašovacího formuláře kupujícího, každou změnu
   v kontaktních údajích je by měl kupující nahlásit
-   za chyby v dodávkách, vzniklé z důvodu chybných identifikačních údajů, nese zodpovědnost 
    kupující
-  po odeslání objednávky z e-shopu obdrží kupující informaci prostřednictvím e-mailu, 
   že jeho objednávka byla zaregistrována
-   kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena pouze v položkách, na kterých 
    se obě strany bez rozporu dohodly

2. cena zboží
-  ceny dodávaných výrobků jsou určeny internetovým obchodem, kupující nemá nárok na uvedené
    ceny, pokud uskuteční objednávku jiným způsobem, než prostřednictvím internetového obchodu
-  DPH je zobrazeno u každé položky v e-shopu. Prodávající je plátcem DPH a k dodávce vystaví 
    řádný daňový doklad v souladu s platnými zákony
-  cena zboží je na internetovém obchodu uvedena včetně příslušné slevy

3. Doprava, převzetí zboží a splnění objednávky, přeprava zdarma
-   místo a způsob dodání zboží budou upřesněny jednotlivými objednávkami kupujícího nebo
    mohou být upřesněny telefonicky, po vzájemné dohodě
-   k ceně zboží je dále účtováno dopravné podle druhu dopravy a hmotnosti zásilky
-   na dobírku - zboží je zasíláno většinou prostřednictvím přepravní firmy DPD. Velmi těžké zásilky 
    jsou zasílány přepravní firmou KAMEX. Při objednávce si zákazník může zvolit jiný způsob   
    dopravy.
 -  cena dopravy se řídí ceníkem přepravní firmy
-   cena za dovoz je stanovena za předem dohodnutých podmínek mezi prodávajícím a kupujícím
-   po převzetí zboží kupujícím se sjednává postup dle § 451 OZ
-   dodávka je splněna dnem převzetí zboží kupujícím
-   za splnění dodávky je též považováno písemné upozornění prodávajícího, že zboží je podle
     smlouvy připraveno k osobnímu odběru, pouze po vzájemné dohodě

4.  Přeprava zdarma
-   kupující má nárok na přepravu zdarma, jestliže výše jeho objednávky uskutečněné 
    prostřednictvím e-shopu přesáhla stanovenou hranici 15000,- Kč včetně DPH.
-   přeprava zdarma se vztahuje pouze na dodávky v rámci České republiky a na dodávky, jejichž 
     hmotnost nepřesáhla 60 kg
-   vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno teprve zaplacením kupní ceny

5. Způsob úhrady
-   dobírka, platba bude uhrazena přepravci při převzetí zboží
-   převodem na účet prodávajícího, platba na základě zálohové faktury, zboží je expedováno až
     po připsání finanční částky na náš účet
-   převodem na účet prodávajícího s předem stanovenou splatností faktur, nutné předem projednat
-   hotově při převzetí zboží osobně na adrese prodávajícího

6. Reklamační podmínky
-  vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu ve lhůtě a postupem dle OZ, 
   zjevné vady do 10 dnů od převzetí zboží kupujícím
-   nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
     --  mechanickým poškozením zboží, neodbornou instalací nebo zacházením obsluhou nebo 
     --  zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno vinou kupujícího, provedením neoprávněného
         zásahu do produktu či manipulací poškozující výrobek
-  záruční doba u náhradních dílů činí 6 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu

6.  Platnost smlouvy
-  smlouva platí na dobu neurčitou. Prodávající může odstoupit od smlouvy z důvodu, je li kupující v prodlení 
   se zaplacením faktur nebo neodebere-li zboží, které bylo zasláno na dobírku. Z uvedených důvodů může
   prodávající odmítnout  i další objednávku kupujícího.  Kupující může odstoupit od smlouvy v případě,
   že prodávající opakovaně nedodá objednané zboží v dohodnutém termínu.


O prodejci

Kontakt


Sdílení Power Machinery Parts

Celý svět se dnes točí kolem internetu a sociálních sítí. Proto bychom vás chtěli poprosit o sdílení, recenze, palce i pluska. Děkujeme. Power Machinery Parts

Doporučte Power Machinery Parts
QR Power Machinery Parts

qr kód kontakt Power Machinery Parts